KVKK Beyanı

KVKK Beyanı

 

İNTERNET SİTESİ KVK

POLİTİKASI

1. Politika, Kapsam ve Amaç:

Ortadoguhaber.com(bundan sonra “Şirket” olarak geçecektir) Yönetim Kurulu ve yönetimi, kişisel verilerin korunmasına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve sair mevzuat tarafından getirilmiş ilke ve kurallara uymayı ve Şirket tarafından verileri işlenen bireylerin hak ve özgürlüklerini korumayı taahhüt etmektedir. Yönetim Kurulu bu amaçla, uygulanmak ve geliştirilmek üzere yazılı bir kişisel veri koruma politikası ve sistemi benimsemiştir.

1.1 Kapsam

Politika hükümleri, Şirketin faaliyet konuları ve çalışma alanlarında kişisel verilerin işlenmesi süreçlerine dahil olan tüm bilgi sistemlerini ve alt bilgileri, kontratları, çevre ve fiziksel alanları ve tüm bunlar için üretilen sistem ve düzenlemeleri kapsamaktadır. Bu politika Şirketin tüm birimlerini, destek hizmeti veren firma personellerini, ziyaretçileri, üçüncü kişileri, stajyer ve sözleşmeli personeli kapsamaktadır.

1.2 Kişisel Veri Koruma Politikası ve Sisteminin

Amaçları Kişisel Veri Koruma Politikası ve Sisteminin amacı, Şirketin kişisel verilerin yönetiminde kendi standartlarını oluşturması ve gerçekleştirmesinin sağlanması; organizasyonel hedef ve yükümlülüklerin belirlenmesi ve desteklenmesi, Şirketin kabul edilebilir risk seviyesiyle uyumlu olarak kontrol mekanizmalarının tesis edilmesi; Şirketin kişisel verilerin korunması alanındaki uluslararası sözleşmeler, Anayasa, kanunlar, sözleşmeler ve meslek kuralları uyarınca tabi olduğu yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve bireylerin menfaatlerinin en iyi şekilde korunmasıdır

1.3 Veri Koruma İlkeleri

Şirket, kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri koruma ilkelerine uyacaktır. Şirketin benimsediği veri koruma ilkeleri şunları içermektedir:

a. Kişisel verileri yalnızca meşru kurumsal amaçlar bakımından açıkça gerekli olması halinde işlemek;

b. Bu amaçlar için gerekli asgari ölçekte kişisel veriyi işlemek ve gereğinden fazla veriyi işlememek;

c. Bireylere kişisel verilerinin kimler tarafından ve ne şekilde kullanıldığı konusunda açık bilgi vermek;

d. Yalnızca ilgili ve uygun kişisel verileri işlemek;

e. Kişisel verileri hakkaniyete ve hukuka uygun olarak işlemek;

f. Şirket tarafından işlenen kişisel veri kategorilerinin envanterini tutmak;

g. Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutmak;

h. Kişisel verileri yalnızca yasal düzenlemeler, Şirketin hukuki yükümlülükleri veya meşru kurumsal menfaatlerinin gerektirdiği süre kadar saklamak;

i. Bireylerin, erişim hakkı dahil olmak üzere, kişisel verileriyle

ilgili haklarına saygılı olmak;

j. Tüm kişisel verileri güvenli tutmak;

k. Kişisel verileri yurtdışına, yalnızca yeterli korumanın bulunması halinde transfer etmek;

l. Mevzuat uyarınca izin verilen istisnaları uygulamak;

m. Politikanın uygulanması için kişisel veri koruma sistemini tesis etmek ve uygulamak;

n. Gerektiğinde kişisel veri koruma sistemine taraf olan iç ve dış

paydaşları ve bunların Şirketin kişisel veri koruma sistemine ne

ölçüde dahil olduklarını belirlemek;

o. Kişisel verilerin korunması sistemiyle ilgili özel yetki ve

sorumluluklara sahip personel(leri) belirlemek.

1.4 Bildirimler

a. Şirket, veri sorumlusu olduğu ve bu sıfatla hangi kişisel veri kategorilerini işlediği konularında Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nu (“KVK Kurulu”) bilgilendirir. Şirket, kişisel veri envanterinde işlediği tüm kişisel veri kategorilerini belirler.

b. Bildirim KVK Kurulu’nca belirlenecek usul ve yöntem uyarınca yapılır ve yapılan bildirimin bir kopyası Şirketin Kişisel Veri Koruma Komitesi (KVK Komitesi) tarafından saklanır.

c. İlgili mevzuat veya KVK Kurulu’nca gerekli görülmesi halinde bildirimler periyodik olarak tekrarlanır.

d. KVK Komitesi, KVK Kuruluna yapılan bildirimde meydana gelebilecek potansiyel değişiklikleri tespit etmek amacıyla Şirketin veri işleme faaliyetlerini ve bunlardaki değişiklikleri yıllık olarak gözden geçirir ve gerekmesi halinde KVKK Kurulu’nu bilgilendirir.

Şirketin tüm birimlerini, destek hizmeti veren firma personellerini, stajyer ve sözleşmeli personelin bu politikayı ihlal edici her türlü eylemine Şirketin disiplin mevzuatı uygulanacak ve söz konusu ihlalin suç veya kabahat oluşturması halinde durum en kısa süre içerinde ilgili makamlara bildirilir.

Şirketin kişisel verilere erişimi veya erişme ihtimali bulunan çözüm ortakları ve Şirket ile birlikte çalışan tüm üçüncü taraflar bu politikayı okumaya ve politikaya uymaya davet edilir. Hiçbir üçüncü taraf, kişisel verilerin korunması konusunda en az Şirketinki kadar güçlü standartlara sahip yükümlülükleri ve bunlara ilişkin Şirketin denetim hakkını içeren yazılı bir gizlilik anlaşması yapılmaksızın Şirket tarafından işlenen kişisel verilere erişim sağlayamaz.

2. Tanımlar

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı, Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini, İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi, Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, Özel nitelikli (hassas) kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi,yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,KVKK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu, KVKK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu, Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini, Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

3. Veri Koruma İlkeleri

Tüm kişisel veri işleme faaliyetleri aşağıdaki veri koruma ilkeleriyle

uyumlu olarak yapılmalıdır. Şirketin politika ve prosedürleri bu

ilkelerle uyumluluğu sağlamayı amaçlamaktadır:

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

• Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

3.1.Kişisel veriler hukuka ve dürüstlük kuralına uygun ve şeffaf bir şekilde işlenir. Bu doğrultuda Şirket gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin, veri toplama kanallarında ve ilgili alanlarda aydınlatma metni/gizlilik bildirimlerine yer verir. Şirket tarafından kimlere ilişkin hangi verilerin hangi amaçlarla işlendiğine ilişkin açık ve anlaşılabilir bilgilerin yer aldığı bu bildirimlerin yer alacağı ve ilan edileceği alanlar KVK Komitesi tarafından belirlenir. Bu bildirimlerde şu hususlara yer verilir:

- Şirketin veri sorumlusu olarak kimliği ve iletişim bilgileri,

- KVK Komitesi ve iletişim bilgileri,

- İşlenen kişisel veri türleri,

- Kişisel verinin işlenme amaçları,

- Kişisel verinin öngörülen saklama süresi,

-Veri sahibinin hakları,

Verinin paylaşılabileceği üçüncü taraflar.

3.2.Kişisel veriler yalnızca belirli, açık ve meşru

amaçlarla işlenebilir.

- Kişisel veri envanterinde kişisel verilerin işlenme gerekçeleri/amaçları belirlenir ve kişisel veriler başka bir hukuki gerekçe veya veri sahibinin açık rızası olmaksızın belirtilen amaç dışında kullanılamazlar.

- Bir kişisel verinin kişisel veri envanterinde belirtilmiş amaçlar dışında kullanılmasını gerektiren koşulların doğması halinde, bu durum ilgili personel/birim tarafından İrtibat Sorumlusu/KVK Komitesine bildirilir. KVK Komitesi yeni amacın uygunluğunu denetler ve gerekliyse veri sahibinin yeni amaçla ve yeni veri işleme faaliyeti konusunda bilgilendirilmesini sağlar.

3.3.Kişisel veriler uygun ve ilgili olmalı, amaçla sınırlı ölçüde işlenmelidir.

- KVK Komitesi işleme amacı için açıkça gerekli olmayan kişisel verilerin toplanmadığını ve işlenmediğini sağlamakla yükümlüdür.

- Elektronik ve fiziksel tüm veri toplama formları ve bilgi sistemlerindeki veri toplama mekanizmaları KVK Komitesince onaylanmak koşuluyla uygulanır.

- KVK Komitesi periyodik olarak, kişisel veri envanteri üzerinden işlenen verilerin uygun ve ilgili olduğunu denetler.

- KVK Komitesi yıllık bazda yapacağı/yaptıracağı iç denetim/ dış denetim ile tüm veri işleme yöntemlerinin uygun ve ilgili olduğunu denetler.

- KVK Komitesi, uygun ya da ilgili olmadığı veya işleme amacı bakımından gereğinden fazla olduğunu tespit ettiği kişisel

veriler bakımından veri işleme faaliyetinin durdurulmasından ve işlenmiş verilerin saklama ve imha prosedürü uyarınca güvenli bir şekilde imha edilmesinden sorumludur.

3.4.Kişisel veriler doğru ve güncel olmalıdır.

- Uzun süre boyunca tutulan verilerin doğruluğu ve güncelliği gözden geçirilmelidir.

- İnsan Kaynakları biriminin yöneticisi tüm personelin, kişisel verilerin doğru ve güncel olarak toplanması ve tutulması konusunda eğitilmesinden sorumludur.

- Personele ilişkin tutulan verilerin doğruluğu ve güncelliği, ilgili personelin kendi sorumluluğundadır.

- Personeller/ müşteriler ve diğer ilgili kişiler işlenen kişisel verilerin güncellenmesi için Şirketi bilgilendirmelidirler. Bu şekilde bir bildirim yapılması üzerine söz konusu kaydın düzeltilmesi ve güncellenmesi ilgili birimin sorumluluğundadır.

- KVK Komitesi veri envanteri üzerinden, işlenen verinin türü, saklama süresi ve miktarı üzerinde yapacağı değerlendirme ile belirli verilerin doğruluğunun veya güncelliğinin gözden geçirilmesi için ilgili birime talimat verebilir.

3.5.Kişisel veriler, yalnızca veri işleme amacı bakımından gerekliyse işlenmelidir.

- Kişisel verilerin back-up vb. gereklilikler nedeniyle gerekli sürenin ötesinde saklanması durumunda veri güvenliği zafiyeti durumlarında bireylerin hal ve özgürlüklerinin korunması için kişisel veriler şifrelenmeli veya anonimleştirilmeli/maskelenmelidir.

- Kişisel verilerin ilgili prosedürler uyarınca belirlenmiş sürelerin sonrasında işlenmesi için KVK Komitesinin yazılı onayına

bağlıdır.

4. Veri Sahiplerinin Hakları Veri sahipleri haklarındaki Şirket nezdindeki veri işleme faaliyetleri ve kayıtlara ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahiptir:

• Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• KVKK veya bu politika uyarınca işlenmesi için hukuka uygun bir gerekçe veya dayanak bulunmayan kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• İsteği üzerine yapılan düzeltme veya silme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya

çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Veri sahipleri, kişisel verilerine erişme ve yukarıda sayılan haklarını kullanma talebinde bulunabilirler. Bu talepler İrtibat Sorumlusu iletilir ve Komite tarafından 30 gün içerisinde cevap verme işlemi yerine getirilir. Taleplerin alınması, iletilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreçler talep yönetim prosedürü uyarınca gerçekleştirilir. Veri sahipleri taleplerini KVKK Başvuru Formunu doldurmak suretiyle TOBB İkiz Kuleler Eskişehir Yolu 9. Km No:252 C Kule Kat:27 Çankaya-ANKARA adresine noter vasıtasıyla veya iadeli

taahhütlü mektup vasıtasıyla kimlik teyidi yapmak suretiyle veya info@ortadoguhaber.com adresine kayıtlı e-posta adresi üzerinden iletebilirler.

Şirketin tüm personeli, görev tanımı ne olursa olsun kendisine yönelmiş veri sahibi erişim taleplerine yönelik olarak doğru başvuru yöntemi konusunda veri sahiplerini yönlendirmekle yükümlüdür. Şirket personeli, veri sahiplerinden gelecek talepler konusunda nasıl hareket etmeleri konusunda bilgilendirilmeli ve eğitilmelidir. Veri sahiplerinin taleplerini yöneltebilmesi için aydınlatma metinleri/gizlilik bildirimlerinde ve Şirketin web adresinde, İrtibat Kişisi/Komitenin iletişim bilgilerine yer verilir.

 5. Açık Rıza Alınması

Şirket, veri sahibi tarafından belirli veri işleme faaliyetlerine ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle, hakkında veri işlenmesine ilişkin iradeyi ortaya koyan, yazılı/sözlü beyan veya açık doğrulayıcı eylemle açıklanan, rızayı açık rıza olarak kabul etmektedir. Hassas veriler bakımından açık rıza mutlaka yazılı olarak alınır. Açık rıza veri sahibi tarafından her zaman geri alınabilir.

Açık rıza, açık rıza formu şablonu veri sahibine imzalatılarak veya veri sahibiyle yapılacak sözleşme veya elektronik formda bu şablonda yer alan unsurlara yer verilmesi suretiyle alınabilir. Personeller, personel adayları ve müşterilere ilişkin rutin olarakişlenen kişisel veriler bakımından açık rıza, ilgili sözleşme veya formlar aracılığıyla alınır. Açık rızaya dayanan veri işleme faaliyetinin süreklilik arz edecek veya tekrarlanacak olması halinde ilgili birimce tek bir liste halinde açık rızası alınmış kişilerin listesi tutulur. Bu listenin güncelliği ve doğrulu ilgili birimin sorumluluğundadır. Açık rızaya dayanan veri işleme faaliyetine ilişkin açık rıza formları veya diğer ilgili ispat araçları ilgili birimce saklanır.

6. Veri Güvenliği

Tüm personel, Şirket tarafından işlenen ve kendi sorumluluklarında olan kişisel verilerin güvenli olarak tutulmasını sağlamakla yükümlüdür.

Kişisel verilere, yalnızca bunlara erişimi gerekli olanlar erişebilmelidir. Erişimler, Erişim Yönetimi Prosedürü uyarınca sağlanır.

Kişisel verilerin güvenliği, Şirketin KVK Politikası ve buna bağlı dokümanlar uyarınca sağlanır. Kişisel verilere ilişkin bilgi güvenliği olayları KVK Komitesince en

kısa süre içerisinde KVK Kuruluna ve ilgili kişiye bildirilir.

7. Veri Paylaşımı

• Kişisel veriler ancak hukuka ve hakkaniyete uygun olarak üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Buna göre kişisel verilerin paylaşılabilmesi için aşağıdaki koşullardan birinin bulunması aranır: Veri sahibin açık rızasının alınmış olması.

 Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

 Şirketin taraf olduğu ya da olacağı bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

 Şirketin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

• Kişisel veriler, ancak yukarıdaki koşulların sağlanması ve hedef ülkede yeterli korumanın bulunması ve veri sahibinin bu aktarım konusunda açık rızasının alınması koşuluyla yurtdışına aktarılabilir.

• Kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasında KVK Kurulu tarafından belirlenen yeterli korumanın bulunduğu ülkeler listesi dikkate alınır.

• Kişisel verilerin yurtdışına aktarılması söz konusu olduğunda KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca KVK Komitesi KVK Kurulu nezdinde gerekli izin ve bildirimleri sağlar.

• Yasal bir dayanak veya hukuki yükümlülük olmaksızın düzenli bir veri paylaşma ilişkisinin söz konusu olması halinde, söz konusu tarafla veri paylaşımının koşullarını belirleyen bir KVKK

Taahhütnamesi yapılır. KVKK Taahhütnamesi minimumda şunları içerir:

 Paylaşımın amacı veya amaçları;

 Potansiyel üçüncü kişi alıcılar veya alıcı türü ve erişim hakkı

koşulları;

 Paylaşılacak veri kategorilerinin neler olduğu (bu amaçlarınız

için gerekli minimum düzeyde tutulmalıdır);

 Verinin işlenmesine ilişkin genel ilkeler;

 Veri güvenliği tedbirleri;

 Paylaşılan verilerin tutulma süresi;

 Veri sahibinin hakları, erişim talepleri, başvuru ve şikâyetlere

cevap verme prosedürleri;

 

Paylaşım sözleşmesinin yürürlüğünün sona erdirilmesinin gözden geçirilmesi ve

 Sözleşmeye uyulmaması veya personelin bireysel ihlalinden dolayı sorumluluk ve yaptırımlar.

8. Kayıtların Yönetimi

Kişisel veriler, işlenme amaçları için gerekli süreden fazla tutulamaz. Kişisel veri içeren kayıtların sınıflandırılması ve bunlara ilişkin saklama süreleri saklama ve imha politikası uyarınca belirlenir.

İşlenme amaçları için gerekli süresi dolan veya veri sahibinin haklı talebi üzerine kişisel veriler, veri sahibi gerçek kişi tespit edilemeyecek şekilde ve saklama ve imha prosedürü uyarınca anonimleştirilir veya silinir veya imha edilir.

9. Politikanın Güncel Tutulması

Doküman Sahipliği ve Onay Bu dokümanın sahibi KVK Komitesidir ve bu politikanın yukarıda belirtilen gözden geçirme gereklilikleri uyarınca düzenli olarak gözden geçirilmesinden sorumludur. Bu dokümanın güncel versiyonu Office 365 SharePoint üzerinden tüm Şirket personelinin erişimine sunulmuş ve

www.ortadoguhaber.com üzerinden yayınlanmıştır. Bu politika 25.09.2019 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından verilen yetkiyle KVK Komitesi tarafından hazırlanmış ve Genel Müdürün imzası ile yayımlanmıştır.

Bu kapsamda www.ortadoguhaber.com adresli web sitemizde temin edilen “ad-soyad, e-mail adresi, telefon numarası, IP Adresi, LogKayıtları” gibi kişisel verileriniz şirketin meşru menfaatleri ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile hakkın tesisi ve korunması hukuki sebeplerine dayalı olarak Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının “ç”, “e” ve “f” fıkralarındaki hukuki sebepler kapsamında, 5651 sayılı Kanun kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi, tarafınıza sunulan hizmetin geliştirilmesi, güvenliğini sağlanması, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi, operasyonel değerlendirmelerin araştırılması, İnternet Sitesi hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi, tarafınızla iletişim kurulması, internet kullanım faaliyetlerinizin kolaylaştırılması ve çerez politikamızda belirttiğimiz diğer amaçlar ile işlenmektedir. Kişisel Verilerin Aktarılması Ortadoguhaber.com kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda yurt içinde ve/veya yurt dışında ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi işortaklarıyla) Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşabilir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Ortadoguhaber.com kişisel verilerinizi; web sitemize giriş yapmanız, üye

olmanız veya başvuru formunu doldurmanız suretiyle yahut

sonrasında e-posta yoluyla ya da sisteme tarafınızca veri girişi

yapılarak toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle

Ortadoguhaber.com ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel

verileriniz toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Saklanması

Kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesi kapsamında yukarıda

hukuki sebebi belirtilen kanuni istisnalar kapsamında işlenecek ve

muhafaza edilecektir. Bu kapsamda kişisel verileri, yukarıda

belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca

saklayacaktır. Buna ek olarak Ortadoguhaber.com, ilgili kişiler ile arasında

doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık

kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla

sınırlı olmak üzere ve mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı

süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Veri sahibi olarak Ortadoguhaber.com’ ye başvurarak;

 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun

kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü

kişileri bilme,

 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde

bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin

kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel

verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda

yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere

bildirilmesini isteme,

 İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla

analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına

itiraz etme,

 Kanun’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel

verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme,

silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı

üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara

uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına

sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna

Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru

usullerine uygun olarak

 

İNTERNET SİTESİ KVK

POLİTİKASI

1. Politika, Kapsam ve Amaç:

Ortadoguhaber.com v (bundan sonra “Şirket” olarak

geçecektir) Yönetim Kurulu ve yönetimi, kişisel verilerin

korunmasına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6698 sayılı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve sair mevzuat

tarafından getirilmiş ilke ve kurallara uymayı ve Şirket tarafından

verileri işlenen bireylerin hak ve özgürlüklerini korumayı taahhüt

etmektedir. Yönetim Kurulu bu amaçla, uygulanmak ve

geliştirilmek üzere yazılı bir kişisel veri koruma politikası ve sistemi

benimsemiştir.

1.1 Kapsam

Politika hükümleri, Şirketin faaliyet konuları ve çalışma alanlarında

kişisel verilerin işlenmesi süreçlerine dahil olan tüm bilgi

sistemlerini ve alt bilgileri, kontratları, çevre ve fiziksel alanları ve

tüm bunlar için üretilen sistem ve düzenlemeleri kapsamaktadır.

Bu politika Şirketin tüm birimlerini, destek hizmeti veren firma

personellerini, ziyaretçileri, üçüncü kişileri, stajyer ve sözleşmeli

personeli kapsamaktadır.

1.2 Kişisel Veri Koruma Politikası ve Sisteminin

Amaçları

Kişisel Veri Koruma Politikası ve Sisteminin amacı, Şirketin kişisel

verilerin yönetiminde kendi standartlarını oluşturması ve

gerçekleştirmesinin sağlanması; organizasyonel hedef ve

yükümlülüklerin belirlenmesi ve desteklenmesi, Şirketin kabul

edilebilir risk seviyesiyle uyumlu olarak kontrol mekanizmalarının

tesis edilmesi; Şirketin kişisel verilerin korunması alanındaki

uluslararası sözleşmeler, Anayasa, kanunlar, sözleşmeler ve

meslek kuralları uyarınca tabi olduğu yükümlülüklerin yerine

getirilmesi ve bireylerin menfaatlerinin en iyi şekilde korunmasıdır

1.3 Veri Koruma İlkeleri

Şirket, kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri koruma

ilkelerine uyacaktır. Şirketin benimsediği veri koruma ilkeleri

şunları içermektedir:

a. Kişisel verileri yalnızca meşru kurumsal amaçlar bakımından

açıkça gerekli olması halinde işlemek;

b. Bu amaçlar için gerekli asgari ölçekte kişisel veriyi işlemek ve

gereğinden fazla veriyi işlememek;

c. Bireylere kişisel verilerinin kimler tarafından ve ne şekilde

kullanıldığı konusunda açık bilgi vermek;

d. Yalnızca ilgili ve uygun kişisel verileri işlemek;

e. Kişisel verileri hakkaniyete ve hukuka uygun olarak işlemek;

f. Şirket tarafından işlenen kişisel veri kategorilerinin

envanterini tutmak;

g. Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutmak;

h. Kişisel verileri yalnızca yasal düzenlemeler, Şirketin hukuki

yükümlülükleri veya meşru kurumsal menfaatlerinin gerektirdiği

süre kadar saklamak;

i. Bireylerin, erişim hakkı dahil olmak üzere, kişisel verileriyle

ilgili haklarına saygılı olmak;

j. Tüm kişisel verileri güvenli tutmak;

k. Kişisel verileri yurtdışına, yalnızca yeterli korumanın

bulunması halinde transfer etmek;

l. Mevzuat uyarınca izin verilen istisnaları uygulamak;

m. Politikanın uygulanması için kişisel veri koruma sistemini tesis

etmek ve uygulamak;

n. Gerektiğinde kişisel veri koruma sistemine taraf olan iç ve dış

paydaşları ve bunların Şirketin kişisel veri koruma sistemine ne

ölçüde dahil olduklarını belirlemek;

o. Kişisel verilerin korunması sistemiyle ilgili özel yetki ve

sorumluluklara sahip personel(leri) belirlemek.

1.4 Bildirimler

a. Şirket, veri sorumlusu olduğu ve bu sıfatla hangi kişisel veri

kategorilerini işlediği konularında Kişisel Verilerin Korunması

Kurulu’nu (“KVK Kurulu”) bilgilendirir. Şirket, kişisel veri

envanterinde işlediği tüm kişisel veri kategorilerini belirler.

b. Bildirim KVK Kurulu’nca belirlenecek usul ve yöntem uyarınca

yapılır ve yapılan bildirimin bir kopyası Şirketin Kişisel Veri Koruma

Komitesi (KVK Komitesi) tarafından saklanır.

 

 

c. İlgili mevzuat veya KVK Kurulu’nca gerekli görülmesi halinde

bildirimler periyodik olarak tekrarlanır.

d. KVK Komitesi, KVK Kuruluna yapılan bildirimde meydana

gelebilecek potansiyel değişiklikleri tespit etmek amacıyla Şirketin

veri işleme faaliyetlerini ve bunlardaki değişiklikleri yıllık olarak

gözden geçirir ve gerekmesi halinde KVKK Kurulu’nu bilgilendirir.

Şirketin tüm birimlerini, destek hizmeti veren firma personellerini,

stajyer ve sözleşmeli personelin bu politikayı ihlal edici her türlü

eylemine Şirketin disiplin mevzuatı uygulanacak ve söz konusu

ihlalin suç veya kabahat oluşturması halinde durum en kısa süre

içerinde ilgili makamlara bildirilir.

Şirketin kişisel verilere erişimi veya erişme ihtimali bulunan çözüm

ortakları ve Şirket ile birlikte çalışan tüm üçüncü taraflar bu

politikayı okumaya ve politikaya uymaya davet edilir. Hiçbir üçüncü

taraf, kişisel verilerin korunması konusunda en az Şirketinki kadar

güçlü standartlara sahip yükümlülükleri ve bunlara ilişkin Şirketin

denetim hakkını içeren yazılı bir gizlilik anlaşması yapılmaksızın

Şirket tarafından işlenen kişisel verilere erişim sağlayamaz.

2. Tanımlar

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve

özgür iradeyle açıklanan rızayı,

Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek

dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle

ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her

türlü bilgiyi,

Özel nitelikli (hassas) kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi

düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve

kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı,

ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile

biyometrik ve genetik verilerini,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen

otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası

olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi,

kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi,

yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması,

elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da

kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen

her türlü işlemi,

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,

KVKK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

KVKK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun

adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre

yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını

belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden

sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

3. Veri Koruma İlkeleri

Tüm kişisel veri işleme faaliyetleri aşağıdaki veri koruma ilkeleriyle

uyumlu olarak yapılmalıdır. Şirketin politika ve prosedürleri bu

ilkelerle uyumluluğu sağlamayı amaçlamaktadır:

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

• Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli

olan süre kadar muhafaza edilme.

3.1.Kişisel veriler hukuka ve dürüstlük kuralına

uygun ve şeffaf bir şekilde işlenir.

Bu doğrultuda Şirket gerçekleştirdiği kişisel veri işleme

faaliyetlerine ilişkin, veri toplama kanallarında ve ilgili alanlarda

aydınlatma metni/gizlilik bildirimlerine yer verir. Şirket tarafından

 

 

kimlere ilişkin hangi verilerin hangi amaçlarla işlendiğine ilişkin

açık ve anlaşılabilir bilgilerin yer aldığı bu bildirimlerin yer alacağı

ve ilan edileceği alanlar KVK Komitesi tarafından belirlenir. Bu

bildirimlerde şu hususlara yer verilir:

 Şirketin veri sorumlusu olarak kimliği ve iletişim bilgileri,

 KVK Komitesi ve iletişim bilgileri,

 İşlenen kişisel veri türleri,

 Kişisel verinin işlenme amaçları,

 Kişisel verinin öngörülen saklama süresi,

 Veri sahibinin hakları,

Verinin paylaşılabileceği üçüncü taraflar.

3.2.Kişisel veriler yalnızca belirli, açık ve meşru

amaçlarla işlenebilir.

 Kişisel veri envanterinde kişisel verilerin işlenme

gerekçeleri/amaçları belirlenir ve kişisel veriler başka bir

hukuki gerekçe veya veri sahibinin açık rızası olmaksızın

belirtilen amaç dışında kullanılamazlar.

 Bir kişisel verinin kişisel veri envanterinde belirtilmiş amaçlar

dışında kullanılmasını gerektiren koşulların doğması halinde,

bu durum ilgili personel/birim tarafından İrtibat

Sorumlusu/KVK Komitesine bildirilir. KVK Komitesi yeni

amacın uygunluğunu denetler ve gerekliyse veri sahibinin

yeni amaçla ve yeni veri işleme faaliyeti konusunda

bilgilendirilmesini sağlar.

3.3.Kişisel veriler uygun ve ilgili olmalı, amaçla

sınırlı ölçüde işlenmelidir.

 KVK Komitesi işleme amacı için açıkça gerekli olmayan kişisel

verilerin toplanmadığını ve işlenmediğini sağlamakla

yükümlüdür.

 Elektronik ve fiziksel tüm veri toplama formları ve bilgi

sistemlerindeki veri toplama mekanizmaları KVK Komitesince

onaylanmak koşuluyla uygulanır.

 KVK Komitesi periyodik olarak, kişisel veri envanteri

üzerinden işlenen verilerin uygun ve ilgili olduğunu denetler.

 KVK Komitesi yıllık bazda yapacağı/yaptıracağı iç denetim/ dış

denetim ile tüm veri işleme yöntemlerinin uygun ve ilgili

olduğunu denetler.

 

 

 KVK Komitesi, uygun ya da ilgili olmadığı veya işleme amacı

bakımından gereğinden fazla olduğunu tespit ettiği kişisel

veriler bakımından veri işleme faaliyetinin durdurulmasından

ve işlenmiş verilerin saklama ve imha prosedürü uyarınca

güvenli bir şekilde imha edilmesinden sorumludur.

3.4.Kişisel veriler doğru ve güncel olmalıdır.

 Uzun süre boyunca tutulan verilerin doğruluğu ve güncelliği

gözden geçirilmelidir.

 İnsan Kaynakları biriminin yöneticisi tüm personelin, kişisel

verilerin doğru ve güncel olarak toplanması ve tutulması

konusunda eğitilmesinden sorumludur.

 Personele ilişkin tutulan verilerin doğruluğu ve güncelliği, ilgili

personelin kendi sorumluluğundadır.

 Personeller/ müşteriler ve diğer ilgili kişiler işlenen kişisel

verilerin güncellenmesi için Şirketi bilgilendirmelidirler. Bu

şekilde bir bildirim yapılması üzerine söz konusu kaydın

düzeltilmesi ve güncellenmesi ilgili birimin

sorumluluğundadır.

 KVK Komitesi veri envanteri üzerinden, işlenen verinin türü,

saklama süresi ve miktarı üzerinde yapacağı değerlendirme

ile belirli verilerin doğruluğunun veya güncelliğinin gözden

geçirilmesi için ilgili birime talimat verebilir.

3.5.Kişisel veriler, yalnızca veri işleme amacı

bakımından gerekliyse işlenmelidir.

 Kişisel verilerin back-up vb. gereklilikler nedeniyle gerekli

sürenin ötesinde saklanması durumunda veri güvenliği

zafiyeti durumlarında bireylerin hal ve özgürlüklerinin

korunması için kişisel veriler şifrelenmeli veya

anonimleştirilmeli/maskelenmelidir.

 Kişisel verilerin ilgili prosedürler uyarınca belirlenmiş sürelerin

sonrasında işlenmesi için KVK Komitesinin yazılı onayına

bağlıdır.

4. Veri Sahiplerinin Hakları

Veri sahipleri haklarındaki Şirket nezdindeki veri işleme faaliyetleri

ve kayıtlara ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahiptir:

• Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

 

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun

kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü

kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde

bunların düzeltilmesini isteme,

• KVKK veya bu politika uyarınca işlenmesi için hukuka uygun

bir gerekçe veya dayanak bulunmayan kişisel verilerin silinmesini

veya yok edilmesini isteme,

• İsteği üzerine yapılan düzeltme veya silme işlemlerinin, kişisel

verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla

analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya

çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle

zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri sahipleri, kişisel verilerine erişme ve yukarıda sayılan haklarını

kullanma talebinde bulunabilirler. Bu talepler İrtibat Sorumlusu

iletilir ve Komite tarafından 30 gün içerisinde cevap verme işlemi

yerine getirilir. Taleplerin alınması, iletilmesi ve

sonuçlandırılmasına ilişkin süreçler talep yönetim prosedürü

uyarınca gerçekleştirilir.

Veri sahipleri taleplerini KVKK Başvuru Formunu doldurmak

suretiyle TOBB İkiz Kuleler Eskişehir Yolu 9. Km No:252 C Kule

Kat:27 Çankaya-ANKARA adresine noter vasıtasıyla veya iadeli

taahhütlü mektup vasıtasıyla kimlik teyidi yapmak suretiyle veya

Ortadoguhaber.com adresine kayıtlı e-posta adresi üzerinden

iletebilirler.

Şirketin tüm personeli, görev tanımı ne olursa olsun kendisine

yönelmiş veri sahibi erişim taleplerine yönelik olarak doğru

başvuru yöntemi konusunda veri sahiplerini yönlendirmekle

yükümlüdür. Şirket personeli, veri sahiplerinden gelecek talepler

konusunda nasıl hareket etmeleri konusunda bilgilendirilmeli ve

eğitilmelidir.

Veri sahiplerinin taleplerini yöneltebilmesi için aydınlatma

metinleri/gizlilik bildirimlerinde ve Şirketin web adresinde, İrtibat

Kişisi/Komitenin iletişim bilgilerine yer verilir.

 

5. Açık Rıza Alınması

Şirket, veri sahibi tarafından belirli veri işleme faaliyetlerine ilişkin,

bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle, hakkında veri

işlenmesine ilişkin iradeyi ortaya koyan, yazılı/sözlü beyan veya

açık doğrulayıcı eylemle açıklanan, rızayı açık rıza olarak kabul

etmektedir. Hassas veriler bakımından açık rıza mutlaka yazılı

olarak alınır. Açık rıza veri sahibi tarafından her zaman geri

alınabilir.

Açık rıza, açık rıza formu şablonu veri sahibine imzalatılarak veya

veri sahibiyle yapılacak sözleşme veya elektronik formda bu

şablonda yer alan unsurlara yer verilmesi suretiyle alınabilir.

Personeller, personel adayları ve müşterilere ilişkin rutin olarak

işlenen kişisel veriler bakımından açık rıza, ilgili sözleşme veya

formlar aracılığıyla alınır.

Açık rızaya dayanan veri işleme faaliyetinin süreklilik arz edecek

veya tekrarlanacak olması halinde ilgili birimce tek bir liste halinde

açık rızası alınmış kişilerin listesi tutulur. Bu listenin güncelliği ve

doğrulu ilgili birimin sorumluluğundadır. Açık rızaya dayanan veri

işleme faaliyetine ilişkin açık rıza formları veya diğer ilgili ispat

araçları ilgili birimce saklanır.

6. Veri Güvenliği

Tüm personel, Şirket tarafından işlenen ve kendi sorumluluklarında

olan kişisel verilerin güvenli olarak tutulmasını sağlamakla

yükümlüdür.

Kişisel verilere, yalnızca bunlara erişimi gerekli olanlar

erişebilmelidir. Erişimler, Erişim Yönetimi Prosedürü uyarınca

sağlanır.

Kişisel verilerin güvenliği, Şirketin KVK Politikası ve buna bağlı

dokümanlar uyarınca sağlanır.

Kişisel verilere ilişkin bilgi güvenliği olayları KVK Komitesince en

kısa süre içerisinde KVK Kuruluna ve ilgili kişiye bildirilir.

7. Veri Paylaşımı

• Kişisel veriler ancak hukuka ve hakkaniyete uygun olarak

üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Buna göre kişisel verilerin

paylaşılabilmesi için aşağıdaki koşullardan birinin bulunması

aranır:

 

Veri sahibin açık rızasının alınmış olması.

 Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda

bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin

kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden

bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

 Şirketin taraf olduğu ya da olacağı bir sözleşmenin kurulması

veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin

gerekli olması.

 Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için

zorunlu olması.

 İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

 Şirketin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için

veri işlemenin zorunlu olması.

 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek

kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin

zorunlu olması.

• Kişisel veriler, ancak yukarıdaki koşulların sağlanması ve

hedef ülkede yeterli korumanın bulunması ve veri sahibinin bu

aktarım konusunda açık rızasının alınması koşuluyla yurtdışına

aktarılabilir.

• Kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasında KVK Kurulu

tarafından belirlenen yeterli korumanın bulunduğu ülkeler listesi

dikkate alınır.

• Kişisel verilerin yurtdışına aktarılması söz konusu olduğunda

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca KVK Komitesi KVK Kurulu nezdinde

gerekli izin ve bildirimleri sağlar.

• Yasal bir dayanak veya hukuki yükümlülük olmaksızın düzenli

bir veri paylaşma ilişkisinin söz konusu olması halinde, söz konusu

tarafla veri paylaşımının koşullarını belirleyen bir KVKK

Taahhütnamesi yapılır. KVKK Taahhütnamesi minimumda şunları

içerir:

 Paylaşımın amacı veya amaçları;

 Potansiyel üçüncü kişi alıcılar veya alıcı türü ve erişim hakkı

koşulları;

 Paylaşılacak veri kategorilerinin neler olduğu (bu amaçlarınız

için gerekli minimum düzeyde tutulmalıdır);

 Verinin işlenmesine ilişkin genel ilkeler;

 Veri güvenliği tedbirleri;

 Paylaşılan verilerin tutulma süresi;

 Veri sahibinin hakları, erişim talepleri, başvuru ve şikâyetlere

cevap verme prosedürleri;

 

Paylaşım sözleşmesinin yürürlüğünün sona erdirilmesinin

gözden geçirilmesi ve

 Sözleşmeye uyulmaması veya personelin bireysel ihlalinden

dolayı sorumluluk ve yaptırımlar.

8. Kayıtların Yönetimi

Kişisel veriler, işlenme amaçları için gerekli süreden fazla

tutulamaz. Kişisel veri içeren kayıtların sınıflandırılması ve bunlara

ilişkin saklama süreleri saklama ve imha politikası uyarınca

belirlenir.

İşlenme amaçları için gerekli süresi dolan veya veri sahibinin haklı

talebi üzerine kişisel veriler, veri sahibi gerçek kişi tespit

edilemeyecek şekilde ve saklama ve imha prosedürü uyarınca

anonimleştirilir veya silinir veya imha edilir.

9. Politikanın Güncel Tutulması

Doküman Sahipliği ve Onay

Bu dokümanın sahibi KVK Komitesidir ve bu politikanın yukarıda

belirtilen gözden geçirme gereklilikleri uyarınca düzenli olarak

gözden geçirilmesinden sorumludur.

Bu dokümanın güncel versiyonu Office 365 SharePoint üzerinden

tüm Şirket personelinin erişimine sunulmuş ve

Ortadoguhaber.com üzerinden yayınlanmıştır.

Bu politika 25.09.2019 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından verilen

yetkiyle KVK Komitesi tarafından hazırlanmış ve Genel Müdürün

imzası ile yayımlanmıştır.

Bu kapsamda Ortadoguhaber.com adresli web sitemizde temin

edilen “ad-soyad, e-mail adresi, telefon numarası, IP Adresi, Log

Kayıtları” gibi kişisel verileriniz şirketin meşru menfaatleri ve yasal

yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile hakkın tesisi ve korunması

hukuki sebeplerine dayalı olarak Kanun’un 5. maddesinin 2.

fıkrasının “ç”, “e” ve “f” fıkralarındaki hukuki sebepler kapsamında,

5651 sayılı Kanun kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

tarafınıza sunulan hizmetin geliştirilmesi, güvenliğini sağlanması,

hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi, operasyonel

değerlendirmelerin araştırılması, İnternet Sitesi hizmetlerine ilişkin

hataların giderilmesi, tarafınızla iletişim kurulması, internet

kullanım faaliyetlerinizin kolaylaştırılması ve çerez politikamızda

belirttiğimiz diğer amaçlar ile işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Ortadoguhaber.com kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda

yurt içinde ve/veya yurt dışında ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin

yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş

ortaklarıyla) Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak

paylaşabilir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Ortadoguhaber.com kişisel verilerinizi; web sitemize giriş yapmanız, üye

olmanız veya başvuru formunu doldurmanız suretiyle yahut

sonrasında e-posta yoluyla ya da sisteme tarafınızca veri girişi

yapılarak toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle

Ortadoguhaber.com ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel

verileriniz toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Saklanması

Kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesi kapsamında yukarıda

hukuki sebebi belirtilen kanuni istisnalar kapsamında işlenecek ve

muhafaza edilecektir. Bu kapsamda kişisel verileri, yukarıda

belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca

saklayacaktır. Buna ek olarak Ortadoguhaber.com, ilgili kişiler ile arasında

doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık

kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla

sınırlı olmak üzere ve mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı

süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Veri sahibi olarak Ortadoguhaber.com’ ye başvurarak;

 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun

kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü

kişileri bilme,

 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde

bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin

kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel

verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda

yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere

bildirilmesini isteme,

 İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla

analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına

itiraz etme,

 Kanun’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel

verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme,

silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı

üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara

uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına

sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna

Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru

usullerine uygun olarak

 

İNTERNET SİTESİ KVK

POLİTİKASI

1. Politika, Kapsam ve Amaç:

TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ş. (bundan sonra “Şirket” olarak

geçecektir) Yönetim Kurulu ve yönetimi, kişisel verilerin

korunmasına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6698 sayılı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve sair mevzuat

tarafından getirilmiş ilke ve kurallara uymayı ve Şirket tarafından

verileri işlenen bireylerin hak ve özgürlüklerini korumayı taahhüt

etmektedir. Yönetim Kurulu bu amaçla, uygulanmak ve

geliştirilmek üzere yazılı bir kişisel veri koruma politikası ve sistemi

benimsemiştir.

1.1 Kapsam

Politika hükümleri, Şirketin faaliyet konuları ve çalışma alanlarında

kişisel verilerin işlenmesi süreçlerine dahil olan tüm bilgi

sistemlerini ve alt bilgileri, kontratları, çevre ve fiziksel alanları ve

tüm bunlar için üretilen sistem ve düzenlemeleri kapsamaktadır.

Bu politika Şirketin tüm birimlerini, destek hizmeti veren firma

personellerini, ziyaretçileri, üçüncü kişileri, stajyer ve sözleşmeli

personeli kapsamaktadır.

1.2 Kişisel Veri Koruma Politikası ve Sisteminin

Amaçları

Kişisel Veri Koruma Politikası ve Sisteminin amacı, Şirketin kişisel

verilerin yönetiminde kendi standartlarını oluşturması ve

gerçekleştirmesinin sağlanması; organizasyonel hedef ve

yükümlülüklerin belirlenmesi ve desteklenmesi, Şirketin kabul

edilebilir risk seviyesiyle uyumlu olarak kontrol mekanizmalarının

tesis edilmesi; Şirketin kişisel verilerin korunması alanındaki

uluslararası sözleşmeler, Anayasa, kanunlar, sözleşmeler ve

meslek kuralları uyarınca tabi olduğu yükümlülüklerin yerine

getirilmesi ve bireylerin menfaatlerinin en iyi şekilde korunmasıdır

1.3 Veri Koruma İlkeleri

Şirket, kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri koruma

ilkelerine uyacaktır. Şirketin benimsediği veri koruma ilkeleri

şunları içermektedir:

a. Kişisel verileri yalnızca meşru kurumsal amaçlar bakımından

açıkça gerekli olması halinde işlemek;

b. Bu amaçlar için gerekli asgari ölçekte kişisel veriyi işlemek ve

gereğinden fazla veriyi işlememek;

c. Bireylere kişisel verilerinin kimler tarafından ve ne şekilde

kullanıldığı konusunda açık bilgi vermek;

d. Yalnızca ilgili ve uygun kişisel verileri işlemek;

e. Kişisel verileri hakkaniyete ve hukuka uygun olarak işlemek;

f. Şirket tarafından işlenen kişisel veri kategorilerinin

envanterini tutmak;

g. Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutmak;

h. Kişisel verileri yalnızca yasal düzenlemeler, Şirketin hukuki

yükümlülükleri veya meşru kurumsal menfaatlerinin gerektirdiği

süre kadar saklamak;

i. Bireylerin, erişim hakkı dahil olmak üzere, kişisel verileriyle

ilgili haklarına saygılı olmak;

j. Tüm kişisel verileri güvenli tutmak;

k. Kişisel verileri yurtdışına, yalnızca yeterli korumanın

bulunması halinde transfer etmek;

l. Mevzuat uyarınca izin verilen istisnaları uygulamak;

m. Politikanın uygulanması için kişisel veri koruma sistemini tesis

etmek ve uygulamak;

n. Gerektiğinde kişisel veri koruma sistemine taraf olan iç ve dış

paydaşları ve bunların Şirketin kişisel veri koruma sistemine ne

ölçüde dahil olduklarını belirlemek;

o. Kişisel verilerin korunması sistemiyle ilgili özel yetki ve

sorumluluklara sahip personel(leri) belirlemek.

1.4 Bildirimler

a. Şirket, veri sorumlusu olduğu ve bu sıfatla hangi kişisel veri

kategorilerini işlediği konularında Kişisel Verilerin Korunması

Kurulu’nu (“KVK Kurulu”) bilgilendirir. Şirket, kişisel veri

envanterinde işlediği tüm kişisel veri kategorilerini belirler.

b. Bildirim KVK Kurulu’nca belirlenecek usul ve yöntem uyarınca

yapılır ve yapılan bildirimin bir kopyası Şirketin Kişisel Veri Koruma

Komitesi (KVK Komitesi) tarafından saklanır.

 

 

c. İlgili mevzuat veya KVK Kurulu’nca gerekli görülmesi halinde

bildirimler periyodik olarak tekrarlanır.

d. KVK Komitesi, KVK Kuruluna yapılan bildirimde meydana

gelebilecek potansiyel değişiklikleri tespit etmek amacıyla Şirketin

veri işleme faaliyetlerini ve bunlardaki değişiklikleri yıllık olarak

gözden geçirir ve gerekmesi halinde KVKK Kurulu’nu bilgilendirir.

Şirketin tüm birimlerini, destek hizmeti veren firma personellerini,

stajyer ve sözleşmeli personelin bu politikayı ihlal edici her türlü

eylemine Şirketin disiplin mevzuatı uygulanacak ve söz konusu

ihlalin suç veya kabahat oluşturması halinde durum en kısa süre

içerinde ilgili makamlara bildirilir.

Şirketin kişisel verilere erişimi veya erişme ihtimali bulunan çözüm

ortakları ve Şirket ile birlikte çalışan tüm üçüncü taraflar bu

politikayı okumaya ve politikaya uymaya davet edilir. Hiçbir üçüncü

taraf, kişisel verilerin korunması konusunda en az Şirketinki kadar

güçlü standartlara sahip yükümlülükleri ve bunlara ilişkin Şirketin

denetim hakkını içeren yazılı bir gizlilik anlaşması yapılmaksızın

Şirket tarafından işlenen kişisel verilere erişim sağlayamaz.

2. Tanımlar

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve

özgür iradeyle açıklanan rızayı,

Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek

dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle

ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her

türlü bilgiyi,

Özel nitelikli (hassas) kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi

düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve

kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı,

ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile

biyometrik ve genetik verilerini,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen

otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası

 

 

olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi,

kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi,

yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması,

elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da

kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen

her türlü işlemi,

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,

KVKK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

KVKK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun

adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre

yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını

belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden

sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

3. Veri Koruma İlkeleri

Tüm kişisel veri işleme faaliyetleri aşağıdaki veri koruma ilkeleriyle

uyumlu olarak yapılmalıdır. Şirketin politika ve prosedürleri bu

ilkelerle uyumluluğu sağlamayı amaçlamaktadır:

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

• Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli

olan süre kadar muhafaza edilme.

3.1.Kişisel veriler hukuka ve dürüstlük kuralına

uygun ve şeffaf bir şekilde işlenir.

Bu doğrultuda Şirket gerçekleştirdiği kişisel veri işleme

faaliyetlerine ilişkin, veri toplama kanallarında ve ilgili alanlarda

aydınlatma metni/gizlilik bildirimlerine yer verir. Şirket tarafından

 

 

kimlere ilişkin hangi verilerin hangi amaçlarla işlendiğine ilişkin

açık ve anlaşılabilir bilgilerin yer aldığı bu bildirimlerin yer alacağı

ve ilan edileceği alanlar KVK Komitesi tarafından belirlenir. Bu

bildirimlerde şu hususlara yer verilir:

 Şirketin veri sorumlusu olarak kimliği ve iletişim bilgileri,

 KVK Komitesi ve iletişim bilgileri,

 İşlenen kişisel veri türleri,

 Kişisel verinin işlenme amaçları,

 Kişisel verinin öngörülen saklama süresi,

 Veri sahibinin hakları,

Verinin paylaşılabileceği üçüncü taraflar.

3.2.Kişisel veriler yalnızca belirli, açık ve meşru

amaçlarla işlenebilir.

 Kişisel veri envanterinde kişisel verilerin işlenme

gerekçeleri/amaçları belirlenir ve kişisel veriler başka bir

hukuki gerekçe veya veri sahibinin açık rızası olmaksızın

belirtilen amaç dışında kullanılamazlar.

 Bir kişisel verinin kişisel veri envanterinde belirtilmiş amaçlar

dışında kullanılmasını gerektiren koşulların doğması halinde,

bu durum ilgili personel/birim tarafından İrtibat

Sorumlusu/KVK Komitesine bildirilir. KVK Komitesi yeni

amacın uygunluğunu denetler ve gerekliyse veri sahibinin

yeni amaçla ve yeni veri işleme faaliyeti konusunda

bilgilendirilmesini sağlar.

3.3.Kişisel veriler uygun ve ilgili olmalı, amaçla

sınırlı ölçüde işlenmelidir.

 KVK Komitesi işleme amacı için açıkça gerekli olmayan kişisel

verilerin toplanmadığını ve işlenmediğini sağlamakla

yükümlüdür.

 Elektronik ve fiziksel tüm veri toplama formları ve bilgi

sistemlerindeki veri toplama mekanizmaları KVK Komitesince

onaylanmak koşuluyla uygulanır.

 KVK Komitesi periyodik olarak, kişisel veri envanteri

üzerinden işlenen verilerin uygun ve ilgili olduğunu denetler.

 KVK Komitesi yıllık bazda yapacağı/yaptıracağı iç denetim/ dış

denetim ile tüm veri işleme yöntemlerinin uygun ve ilgili

olduğunu denetler.

 

 

 KVK Komitesi, uygun ya da ilgili olmadığı veya işleme amacı

bakımından gereğinden fazla olduğunu tespit ettiği kişisel

veriler bakımından veri işleme faaliyetinin durdurulmasından

ve işlenmiş verilerin saklama ve imha prosedürü uyarınca

güvenli bir şekilde imha edilmesinden sorumludur.

3.4.Kişisel veriler doğru ve güncel olmalıdır.

 Uzun süre boyunca tutulan verilerin doğruluğu ve güncelliği

gözden geçirilmelidir.

 İnsan Kaynakları biriminin yöneticisi tüm personelin, kişisel

verilerin doğru ve güncel olarak toplanması ve tutulması

konusunda eğitilmesinden sorumludur.

 Personele ilişkin tutulan verilerin doğruluğu ve güncelliği, ilgili

personelin kendi sorumluluğundadır.

 Personeller/ müşteriler ve diğer ilgili kişiler işlenen kişisel

verilerin güncellenmesi için Şirketi bilgilendirmelidirler. Bu

şekilde bir bildirim yapılması üzerine söz konusu kaydın

düzeltilmesi ve güncellenmesi ilgili birimin

sorumluluğundadır.

 KVK Komitesi veri envanteri üzerinden, işlenen verinin türü,

saklama süresi ve miktarı üzerinde yapacağı değerlendirme

ile belirli verilerin doğruluğunun veya güncelliğinin gözden

geçirilmesi için ilgili birime talimat verebilir.

3.5.Kişisel veriler, yalnızca veri işleme amacı

bakımından gerekliyse işlenmelidir.

 Kişisel verilerin back-up vb. gereklilikler nedeniyle gerekli

sürenin ötesinde saklanması durumunda veri güvenliği

zafiyeti durumlarında bireylerin hal ve özgürlüklerinin

korunması için kişisel veriler şifrelenmeli veya

anonimleştirilmeli/maskelenmelidir.

 Kişisel verilerin ilgili prosedürler uyarınca belirlenmiş sürelerin

sonrasında işlenmesi için KVK Komitesinin yazılı onayına

bağlıdır.

4. Veri Sahiplerinin Hakları

Veri sahipleri haklarındaki Şirket nezdindeki veri işleme faaliyetleri

ve kayıtlara ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahiptir:

• Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun

kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü

kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde

bunların düzeltilmesini isteme,

• KVKK veya bu politika uyarınca işlenmesi için hukuka uygun

bir gerekçe veya dayanak bulunmayan kişisel verilerin silinmesini

veya yok edilmesini isteme,

• İsteği üzerine yapılan düzeltme veya silme işlemlerinin, kişisel

verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla

analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya

çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle

zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri sahipleri, kişisel verilerine erişme ve yukarıda sayılan haklarını

kullanma talebinde bulunabilirler. Bu talepler İrtibat Sorumlusu

iletilir ve Komite tarafından 30 gün içerisinde cevap verme işlemi

yerine getirilir. Taleplerin alınması, iletilmesi ve

sonuçlandırılmasına ilişkin süreçler talep yönetim prosedürü

uyarınca gerçekleştirilir.

Veri sahipleri taleplerini KVKK Başvuru Formunu doldurmak

suretiyle TOBB İkiz Kuleler Eskişehir Yolu 9. Km No:252 C Kule

Kat:27 Çankaya-ANKARA adresine noter vasıtasıyla veya iadeli

taahhütlü mektup vasıtasıyla kimlik teyidi yapmak suretiyle veya

Ortadoguhaber.com adresine kayıtlı e-posta adresi üzerinden

iletebilirler.

Şirketin tüm personeli, görev tanımı ne olursa olsun kendisine

yönelmiş veri sahibi erişim taleplerine yönelik olarak doğru

başvuru yöntemi konusunda veri sahiplerini yönlendirmekle

yükümlüdür. Şirket personeli, veri sahiplerinden gelecek talepler

konusunda nasıl hareket etmeleri konusunda bilgilendirilmeli ve

eğitilmelidir.

Veri sahiplerinin taleplerini yöneltebilmesi için aydınlatma

metinleri/gizlilik bildirimlerinde ve Şirketin web adresinde, İrtibat

Kişisi/Komitenin iletişim bilgilerine yer verilir.

 

5. Açık Rıza Alınması

Şirket, veri sahibi tarafından belirli veri işleme faaliyetlerine ilişkin,

bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle, hakkında veri

işlenmesine ilişkin iradeyi ortaya koyan, yazılı/sözlü beyan veya

açık doğrulayıcı eylemle açıklanan, rızayı açık rıza olarak kabul

etmektedir. Hassas veriler bakımından açık rıza mutlaka yazılı

olarak alınır. Açık rıza veri sahibi tarafından her zaman geri

alınabilir.

Açık rıza, açık rıza formu şablonu veri sahibine imzalatılarak veya

veri sahibiyle yapılacak sözleşme veya elektronik formda bu

şablonda yer alan unsurlara yer verilmesi suretiyle alınabilir.

Personeller, personel adayları ve müşterilere ilişkin rutin olarak

işlenen kişisel veriler bakımından açık rıza, ilgili sözleşme veya

formlar aracılığıyla alınır.

Açık rızaya dayanan veri işleme faaliyetinin süreklilik arz edecek

veya tekrarlanacak olması halinde ilgili birimce tek bir liste halinde

açık rızası alınmış kişilerin listesi tutulur. Bu listenin güncelliği ve

doğrulu ilgili birimin sorumluluğundadır. Açık rızaya dayanan veri

işleme faaliyetine ilişkin açık rıza formları veya diğer ilgili ispat

araçları ilgili birimce saklanır.

6. Veri Güvenliği

Tüm personel, Şirket tarafından işlenen ve kendi sorumluluklarında

olan kişisel verilerin güvenli olarak tutulmasını sağlamakla

yükümlüdür.

Kişisel verilere, yalnızca bunlara erişimi gerekli olanlar

erişebilmelidir. Erişimler, Erişim Yönetimi Prosedürü uyarınca

sağlanır.

Kişisel verilerin güvenliği, Şirketin KVK Politikası ve buna bağlı

dokümanlar uyarınca sağlanır.

Kişisel verilere ilişkin bilgi güvenliği olayları KVK Komitesince en

kısa süre içerisinde KVK Kuruluna ve ilgili kişiye bildirilir.

7. Veri Paylaşımı

• Kişisel veriler ancak hukuka ve hakkaniyete uygun olarak

üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Buna göre kişisel verilerin

paylaşılabilmesi için aşağıdaki koşullardan birinin bulunması

aranır:

 

Veri sahibin açık rızasının alınmış olması.

 Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda

bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin

kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden

bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

 Şirketin taraf olduğu ya da olacağı bir sözleşmenin kurulması

veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin

gerekli olması.

 Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için

zorunlu olması.

 İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

 Şirketin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için

veri işlemenin zorunlu olması.

 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek

kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin

zorunlu olması.

• Kişisel veriler, ancak yukarıdaki koşulların sağlanması ve

hedef ülkede yeterli korumanın bulunması ve veri sahibinin bu

aktarım konusunda açık rızasının alınması koşuluyla yurtdışına

aktarılabilir.

• Kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasında KVK Kurulu

tarafından belirlenen yeterli korumanın bulunduğu ülkeler listesi

dikkate alınır.

• Kişisel verilerin yurtdışına aktarılması söz konusu olduğunda

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca KVK Komitesi KVK Kurulu nezdinde

gerekli izin ve bildirimleri sağlar.

• Yasal bir dayanak veya hukuki yükümlülük olmaksızın düzenli

bir veri paylaşma ilişkisinin söz konusu olması halinde, söz konusu

tarafla veri paylaşımının koşullarını belirleyen bir KVKK

Taahhütnamesi yapılır. KVKK Taahhütnamesi minimumda şunları

içerir:

 Paylaşımın amacı veya amaçları;

 Potansiyel üçüncü kişi alıcılar veya alıcı türü ve erişim hakkı

koşulları;

 Paylaşılacak veri kategorilerinin neler olduğu (bu amaçlarınız

için gerekli minimum düzeyde tutulmalıdır);

 Verinin işlenmesine ilişkin genel ilkeler;

 Veri güvenliği tedbirleri;

 Paylaşılan verilerin tutulma süresi;

 Veri sahibinin hakları, erişim talepleri, başvuru ve şikâyetlere

cevap verme prosedürleri;

Paylaşım sözleşmesinin yürürlüğünün sona erdirilmesinin

gözden geçirilmesi ve

 Sözleşmeye uyulmaması veya personelin bireysel ihlalinden

dolayı sorumluluk ve yaptırımlar.

8. Kayıtların Yönetimi

Kişisel veriler, işlenme amaçları için gerekli süreden fazla

tutulamaz. Kişisel veri içeren kayıtların sınıflandırılması ve bunlara

ilişkin saklama süreleri saklama ve imha politikası uyarınca

belirlenir.

İşlenme amaçları için gerekli süresi dolan veya veri sahibinin haklı

talebi üzerine kişisel veriler, veri sahibi gerçek kişi tespit

edilemeyecek şekilde ve saklama ve imha prosedürü uyarınca

anonimleştirilir veya silinir veya imha edilir.

9. Politikanın Güncel Tutulması

Doküman Sahipliği ve Onay

Bu dokümanın sahibi KVK Komitesidir ve bu politikanın yukarıda

belirtilen gözden geçirme gereklilikleri uyarınca düzenli olarak

gözden geçirilmesinden sorumludur.

Bu dokümanın güncel versiyonu Office 365 SharePoint üzerinden

tüm Şirket personelinin erişimine sunulmuş ve

Ortadoguhaber.com.com üzerinden yayınlanmıştır.

Bu politika 25.09.2019 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından verilen

yetkiyle KVK Komitesi tarafından hazırlanmış ve Genel Müdürün

imzası ile yayımlanmıştır.

Bu kapsamda Ortadoguhaber.com adresli web sitemizde temin

edilen “ad-soyad, e-mail adresi, telefon numarası, IP Adresi, Log

Kayıtları” gibi kişisel verileriniz şirketin meşru menfaatleri ve yasal

yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile hakkın tesisi ve korunması

hukuki sebeplerine dayalı olarak Kanun’un 5. maddesinin 2.

fıkrasının “ç”, “e” ve “f” fıkralarındaki hukuki sebepler kapsamında,

5651 sayılı Kanun kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

tarafınıza sunulan hizmetin geliştirilmesi, güvenliğini sağlanması,

hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi, operasyonel

değerlendirmelerin araştırılması, İnternet Sitesi hizmetlerine ilişkin

hataların giderilmesi, tarafınızla iletişim kurulması, internet

kullanım faaliyetlerinizin kolaylaştırılması ve çerez politikamızda

belirttiğimiz diğer amaçlar ile işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Ortadoguhaber.com.com kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda

yurt içinde ve/veya yurt dışında ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin

yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş

ortaklarıyla) Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak

paylaşabilir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Ortadoguhaber.com kişisel verilerinizi; web sitemize giriş yapmanız, üye

olmanız veya başvuru formunu doldurmanız suretiyle yahut

sonrasında e-posta yoluyla ya da sisteme tarafınızca veri girişi

yapılarak toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle

Ortadoguhaber.com ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel

verileriniz toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Saklanması

Kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesi kapsamında yukarıda

hukuki sebebi belirtilen kanuni istisnalar kapsamında işlenecek ve

muhafaza edilecektir. Bu kapsamda kişisel verileri, yukarıda

belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca

saklayacaktır. Buna ek olarak Ortadoguhaber.com, ilgili kişiler ile arasında

doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık

kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla

sınırlı olmak üzere ve mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı

süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Veri sahibi olarak Ortadoguhaber.com’ ye başvurarak;

 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun

kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü

kişileri bilme,

 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde

bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin

kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel

verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda

yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere

bildirilmesini isteme,

 İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla

analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına

itiraz etme,

 Kanun’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel

verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme,

silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı

üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara

uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına

sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna

Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru

usullerine uygun olarak Ortadoguhaber.com ye iletmeniz durumunda Ortadoguhaber.com

talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün

içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir

maliyeti gerektirmesi hâlinde, Ortadoguhaber.com Kişisel Verileri Koruma

Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Detaylı bilgi için Ortadoguhaber.com adresinde bulunan Kişisel

Verilerin Korunması Politikamızı inceleyerek öğrenebilirsiniz.

Ortadoguhaber.com tarafından kişisel

verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin

yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar

konusunda bilgilendirildim. ’ye iletmeniz durumunda Ortadoguhaber.com

talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün

içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir

maliyeti gerektirmesi hâlinde, Ortadoguhaber.com Kişisel Verileri Koruma

Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Detaylı bilgi için Ortadoguhaber.com adresinde bulunan Kişisel

Verilerin Korunması Politikamızı inceleyerek öğrenebilirsiniz.

Ortadoguhaber.com tarafından kişisel

verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin

yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar

konusunda bilgilendirildim. ’ye iletmeniz durumunda Ortadoguhaber.com

talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün

içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir

maliyeti gerektirmesi hâlinde, Ortadoguhaber.com Kişisel Verileri Koruma

Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Detaylı bilgi için Ortadoguhaber.com adresinde bulunan Kişisel

Verilerin Korunması Politikamızı inceleyerek öğrenebilirsiniz.

Ortadoguhaber.com tarafından kişisel

verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin

yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar

konusunda bilgilendirildim.  (bundan sonra “Şirket” olarak

geçecektir) Yönetim Kurulu ve yönetimi, kişisel verilerin

korunmasına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6698 sayılı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve sair mevzuat

tarafından getirilmiş ilke ve kurallara uymayı ve Şirket tarafından

verileri işlenen bireylerin hak ve özgürlüklerini korumayı taahhüt

etmektedir. Yönetim Kurulu bu amaçla, uygulanmak ve

geliştirilmek üzere yazılı bir kişisel veri koruma politikası ve sistemi

benimsemiştir.

1.1 Kapsam

Politika hükümleri, Şirketin faaliyet konuları ve çalışma alanlarında

kişisel verilerin işlenmesi süreçlerine dahil olan tüm bilgi

sistemlerini ve alt bilgileri, kontratları, çevre ve fiziksel alanları ve

tüm bunlar için üretilen sistem ve düzenlemeleri kapsamaktadır.

Bu politika Şirketin tüm birimlerini, destek hizmeti veren firma

personellerini, ziyaretçileri, üçüncü kişileri, stajyer ve sözleşmeli

personeli kapsamaktadır.

1.2 Kişisel Veri Koruma Politikası ve Sisteminin

Amaçları

Kişisel Veri Koruma Politikası ve Sisteminin amacı, Şirketin kişisel

verilerin yönetiminde kendi standartlarını oluşturması ve

gerçekleştirmesinin sağlanması; organizasyonel hedef ve

yükümlülüklerin belirlenmesi ve desteklenmesi, Şirketin kabul

edilebilir risk seviyesiyle uyumlu olarak kontrol mekanizmalarının

tesis edilmesi; Şirketin kişisel verilerin korunması alanındaki

uluslararası sözleşmeler, Anayasa, kanunlar, sözleşmeler ve

meslek kuralları uyarınca tabi olduğu yükümlülüklerin yerine

getirilmesi ve bireylerin menfaatlerinin en iyi şekilde korunmasıdır

1.3 Veri Koruma İlkeleri

Şirket, kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri koruma

ilkelerine uyacaktır. Şirketin benimsediği veri koruma ilkeleri

şunları içermektedir:

a. Kişisel verileri yalnızca meşru kurumsal amaçlar bakımından

açıkça gerekli olması halinde işlemek;

b. Bu amaçlar için gerekli asgari ölçekte kişisel veriyi işlemek ve

gereğinden fazla veriyi işlememek;

c. Bireylere kişisel verilerinin kimler tarafından ve ne şekilde

kullanıldığı konusunda açık bilgi vermek;

d. Yalnızca ilgili ve uygun kişisel verileri işlemek;

e. Kişisel verileri hakkaniyete ve hukuka uygun olarak işlemek;

f. Şirket tarafından işlenen kişisel veri kategorilerinin

envanterini tutmak;

g. Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutmak;

h. Kişisel verileri yalnızca yasal düzenlemeler, Şirketin hukuki

yükümlülükleri veya meşru kurumsal menfaatlerinin gerektirdiği

süre kadar saklamak;

i. Bireylerin, erişim hakkı dahil olmak üzere, kişisel verileriyle

ilgili haklarına saygılı olmak;

j. Tüm kişisel verileri güvenli tutmak;

k. Kişisel verileri yurtdışına, yalnızca yeterli korumanın

bulunması halinde transfer etmek;

l. Mevzuat uyarınca izin verilen istisnaları uygulamak;

m. Politikanın uygulanması için kişisel veri koruma sistemini tesis

etmek ve uygulamak;

n. Gerektiğinde kişisel veri koruma sistemine taraf olan iç ve dış

paydaşları ve bunların Şirketin kişisel veri koruma sistemine ne

ölçüde dahil olduklarını belirlemek;

o. Kişisel verilerin korunması sistemiyle ilgili özel yetki ve

sorumluluklara sahip personel(leri) belirlemek.

1.4 Bildirimler

a. Şirket, veri sorumlusu olduğu ve bu sıfatla hangi kişisel veri

kategorilerini işlediği konularında Kişisel Verilerin Korunması

Kurulu’nu (“KVK Kurulu”) bilgilendirir. Şirket, kişisel veri

envanterinde işlediği tüm kişisel veri kategorilerini belirler.

b. Bildirim KVK Kurulu’nca belirlenecek usul ve yöntem uyarınca

yapılır ve yapılan bildirimin bir kopyası Şirketin Kişisel Veri Koruma

Komitesi (KVK Komitesi) tarafından saklanır.

 

 

c. İlgili mevzuat veya KVK Kurulu’nca gerekli görülmesi halinde

bildirimler periyodik olarak tekrarlanır.

d. KVK Komitesi, KVK Kuruluna yapılan bildirimde meydana

gelebilecek potansiyel değişiklikleri tespit etmek amacıyla Şirketin

veri işleme faaliyetlerini ve bunlardaki değişiklikleri yıllık olarak

gözden geçirir ve gerekmesi halinde KVKK Kurulu’nu bilgilendirir.

Şirketin tüm birimlerini, destek hizmeti veren firma personellerini,

stajyer ve sözleşmeli personelin bu politikayı ihlal edici her türlü

eylemine Şirketin disiplin mevzuatı uygulanacak ve söz konusu

ihlalin suç veya kabahat oluşturması halinde durum en kısa süre

içerinde ilgili makamlara bildirilir.

Şirketin kişisel verilere erişimi veya erişme ihtimali bulunan çözüm

ortakları ve Şirket ile birlikte çalışan tüm üçüncü taraflar bu

politikayı okumaya ve politikaya uymaya davet edilir. Hiçbir üçüncü

taraf, kişisel verilerin korunması konusunda en az Şirketinki kadar

güçlü standartlara sahip yükümlülükleri ve bunlara ilişkin Şirketin

denetim hakkını içeren yazılı bir gizlilik anlaşması yapılmaksızın

Şirket tarafından işlenen kişisel verilere erişim sağlayamaz.

2. Tanımlar

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve

özgür iradeyle açıklanan rızayı,

Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek

dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle

ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her

türlü bilgiyi,

Özel nitelikli (hassas) kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi

düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve

kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı,

ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile

biyometrik ve genetik verilerini,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen

otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası

 

 

olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi,

kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi,

yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması,

elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da

kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen

her türlü işlemi,

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,

KVKK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

KVKK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun

adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre

yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını

belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden

sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

3. Veri Koruma İlkeleri

Tüm kişisel veri işleme faaliyetleri aşağıdaki veri koruma ilkeleriyle

uyumlu olarak yapılmalıdır. Şirketin politika ve prosedürleri bu

ilkelerle uyumluluğu sağlamayı amaçlamaktadır:

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

• Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli

olan süre kadar muhafaza edilme.

3.1.Kişisel veriler hukuka ve dürüstlük kuralına

uygun ve şeffaf bir şekilde işlenir.

Bu doğrultuda Şirket gerçekleştirdiği kişisel veri işleme

faaliyetlerine ilişkin, veri toplama kanallarında ve ilgili alanlarda

aydınlatma metni/gizlilik bildirimlerine yer verir. Şirket tarafından

 

 

kimlere ilişkin hangi verilerin hangi amaçlarla işlendiğine ilişkin

açık ve anlaşılabilir bilgilerin yer aldığı bu bildirimlerin yer alacağı

ve ilan edileceği alanlar KVK Komitesi tarafından belirlenir. Bu

bildirimlerde şu hususlara yer verilir:

 Şirketin veri sorumlusu olarak kimliği ve iletişim bilgileri,

 KVK Komitesi ve iletişim bilgileri,

 İşlenen kişisel veri türleri,

 Kişisel verinin işlenme amaçları,

 Kişisel verinin öngörülen saklama süresi,

 Veri sahibinin hakları,

Verinin paylaşılabileceği üçüncü taraflar.

3.2.Kişisel veriler yalnızca belirli, açık ve meşru

amaçlarla işlenebilir.

 Kişisel veri envanterinde kişisel verilerin işlenme

gerekçeleri/amaçları belirlenir ve kişisel veriler başka bir

hukuki gerekçe veya veri sahibinin açık rızası olmaksızın

belirtilen amaç dışında kullanılamazlar.

 Bir kişisel verinin kişisel veri envanterinde belirtilmiş amaçlar

dışında kullanılmasını gerektiren koşulların doğması halinde,

bu durum ilgili personel/birim tarafından İrtibat

Sorumlusu/KVK Komitesine bildirilir. KVK Komitesi yeni

amacın uygunluğunu denetler ve gerekliyse veri sahibinin

yeni amaçla ve yeni veri işleme faaliyeti konusunda

bilgilendirilmesini sağlar.

3.3.Kişisel veriler uygun ve ilgili olmalı, amaçla

sınırlı ölçüde işlenmelidir.

 KVK Komitesi işleme amacı için açıkça gerekli olmayan kişisel

verilerin toplanmadığını ve işlenmediğini sağlamakla

yükümlüdür.

 Elektronik ve fiziksel tüm veri toplama formları ve bilgi

sistemlerindeki veri toplama mekanizmaları KVK Komitesince

onaylanmak koşuluyla uygulanır.

 KVK Komitesi periyodik olarak, kişisel veri envanteri

üzerinden işlenen verilerin uygun ve ilgili olduğunu denetler.

 KVK Komitesi yıllık bazda yapacağı/yaptıracağı iç denetim/ dış

denetim ile tüm veri işleme yöntemlerinin uygun ve ilgili

olduğunu denetler.

 

 

 KVK Komitesi, uygun ya da ilgili olmadığı veya işleme amacı

bakımından gereğinden fazla olduğunu tespit ettiği kişisel

veriler bakımından veri işleme faaliyetinin durdurulmasından

ve işlenmiş verilerin saklama ve imha prosedürü uyarınca

güvenli bir şekilde imha edilmesinden sorumludur.

3.4.Kişisel veriler doğru ve güncel olmalıdır.

 Uzun süre boyunca tutulan verilerin doğruluğu ve güncelliği

gözden geçirilmelidir.

 İnsan Kaynakları biriminin yöneticisi tüm personelin, kişisel

verilerin doğru ve güncel olarak toplanması ve tutulması

konusunda eğitilmesinden sorumludur.

 Personele ilişkin tutulan verilerin doğruluğu ve güncelliği, ilgili

personelin kendi sorumluluğundadır.

 Personeller/ müşteriler ve diğer ilgili kişiler işlenen kişisel

verilerin güncellenmesi için Şirketi bilgilendirmelidirler. Bu

şekilde bir bildirim yapılması üzerine söz konusu kaydın

düzeltilmesi ve güncellenmesi ilgili birimin

sorumluluğundadır.

 KVK Komitesi veri envanteri üzerinden, işlenen verinin türü,

saklama süresi ve miktarı üzerinde yapacağı değerlendirme

ile belirli verilerin doğruluğunun veya güncelliğinin gözden

geçirilmesi için ilgili birime talimat verebilir.

3.5.Kişisel veriler, yalnızca veri işleme amacı

bakımından gerekliyse işlenmelidir.

 Kişisel verilerin back-up vb. gereklilikler nedeniyle gerekli

sürenin ötesinde saklanması durumunda veri güvenliği

zafiyeti durumlarında bireylerin hal ve özgürlüklerinin

korunması için kişisel veriler şifrelenmeli veya

anonimleştirilmeli/maskelenmelidir.

 Kişisel verilerin ilgili prosedürler uyarınca belirlenmiş sürelerin

sonrasında işlenmesi için KVK Komitesinin yazılı onayına

bağlıdır.

4. Veri Sahiplerinin Hakları

Veri sahipleri haklarındaki Şirket nezdindeki veri işleme faaliyetleri

ve kayıtlara ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahiptir:

• Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun

kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü

kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde

bunların düzeltilmesini isteme,

• KVKK veya bu politika uyarınca işlenmesi için hukuka uygun

bir gerekçe veya dayanak bulunmayan kişisel verilerin silinmesini

veya yok edilmesini isteme,

• İsteği üzerine yapılan düzeltme veya silme işlemlerinin, kişisel

verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla

analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya

çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle

zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri sahipleri, kişisel verilerine erişme ve yukarıda sayılan haklarını

kullanma talebinde bulunabilirler. Bu talepler İrtibat Sorumlusu

iletilir ve Komite tarafından 30 gün içerisinde cevap verme işlemi

yerine getirilir. Taleplerin alınması, iletilmesi ve

sonuçlandırılmasına ilişkin süreçler talep yönetim prosedürü

uyarınca gerçekleştirilir.

Veri sahipleri taleplerini KVKK Başvuru Formunu doldurmak

suretiyle TOBB İkiz Kuleler Eskişehir Yolu 9. Km No:252 C Kule

Kat:27 Çankaya-ANKARA adresine noter vasıtasıyla veya iadeli

taahhütlü mektup vasıtasıyla kimlik teyidi yapmak suretiyle veya

Ortadoguhaber.com adresine kayıtlı e-posta adresi üzerinden

iletebilirler.

Şirketin tüm personeli, görev tanımı ne olursa olsun kendisine

yönelmiş veri sahibi erişim taleplerine yönelik olarak doğru

başvuru yöntemi konusunda veri sahiplerini yönlendirmekle

yükümlüdür. Şirket personeli, veri sahiplerinden gelecek talepler

konusunda nasıl hareket etmeleri konusunda bilgilendirilmeli ve

eğitilmelidir.

Veri sahiplerinin taleplerini yöneltebilmesi için aydınlatma

metinleri/gizlilik bildirimlerinde ve Şirketin web adresinde, İrtibat

Kişisi/Komitenin iletişim bilgilerine yer verilir.

 

5. Açık Rıza Alınması

Şirket, veri sahibi tarafından belirli veri işleme faaliyetlerine ilişkin,

bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle, hakkında veri

işlenmesine ilişkin iradeyi ortaya koyan, yazılı/sözlü beyan veya

açık doğrulayıcı eylemle açıklanan, rızayı açık rıza olarak kabul

etmektedir. Hassas veriler bakımından açık rıza mutlaka yazılı

olarak alınır. Açık rıza veri sahibi tarafından her zaman geri

alınabilir.

Açık rıza, açık rıza formu şablonu veri sahibine imzalatılarak veya

veri sahibiyle yapılacak sözleşme veya elektronik formda bu

şablonda yer alan unsurlara yer verilmesi suretiyle alınabilir.

Personeller, personel adayları ve müşterilere ilişkin rutin olarak

işlenen kişisel veriler bakımından açık rıza, ilgili sözleşme veya

formlar aracılığıyla alınır.

Açık rızaya dayanan veri işleme faaliyetinin süreklilik arz edecek

veya tekrarlanacak olması halinde ilgili birimce tek bir liste halinde

açık rızası alınmış kişilerin listesi tutulur. Bu listenin güncelliği ve

doğrulu ilgili birimin sorumluluğundadır. Açık rızaya dayanan veri

işleme faaliyetine ilişkin açık rıza formları veya diğer ilgili ispat

araçları ilgili birimce saklanır.

6. Veri Güvenliği

Tüm personel, Şirket tarafından işlenen ve kendi sorumluluklarında

olan kişisel verilerin güvenli olarak tutulmasını sağlamakla

yükümlüdür.

Kişisel verilere, yalnızca bunlara erişimi gerekli olanlar

erişebilmelidir. Erişimler, Erişim Yönetimi Prosedürü uyarınca

sağlanır.

Kişisel verilerin güvenliği, Şirketin KVK Politikası ve buna bağlı

dokümanlar uyarınca sağlanır.

Kişisel verilere ilişkin bilgi güvenliği olayları KVK Komitesince en

kısa süre içerisinde KVK Kuruluna ve ilgili kişiye bildirilir.

7. Veri Paylaşımı

• Kişisel veriler ancak hukuka ve hakkaniyete uygun olarak

üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Buna göre kişisel verilerin

paylaşılabilmesi için aşağıdaki koşullardan birinin bulunması

aranır:

Veri sahibin açık rızasının alınmış olması.

 Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda

bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin

kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden

bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

 Şirketin taraf olduğu ya da olacağı bir sözleşmenin kurulması

veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin

gerekli olması.

 Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için

zorunlu olması.

 İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

 Şirketin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için

veri işlemenin zorunlu olması.

 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek

kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin

zorunlu olması.

• Kişisel veriler, ancak yukarıdaki koşulların sağlanması ve

hedef ülkede yeterli korumanın bulunması ve veri sahibinin bu

aktarım konusunda açık rızasının alınması koşuluyla yurtdışına

aktarılabilir.

• Kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasında KVK Kurulu

tarafından belirlenen yeterli korumanın bulunduğu ülkeler listesi

dikkate alınır.

• Kişisel verilerin yurtdışına aktarılması söz konusu olduğunda

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca KVK Komitesi KVK Kurulu nezdinde

gerekli izin ve bildirimleri sağlar.

• Yasal bir dayanak veya hukuki yükümlülük olmaksızın düzenli

bir veri paylaşma ilişkisinin söz konusu olması halinde, söz konusu

tarafla veri paylaşımının koşullarını belirleyen bir KVKK

Taahhütnamesi yapılır. KVKK Taahhütnamesi minimumda şunları

içerir:

 Paylaşımın amacı veya amaçları;

 Potansiyel üçüncü kişi alıcılar veya alıcı türü ve erişim hakkı

koşulları;

 Paylaşılacak veri kategorilerinin neler olduğu (bu amaçlarınız

için gerekli minimum düzeyde tutulmalıdır);

 Verinin işlenmesine ilişkin genel ilkeler;

 Veri güvenliği tedbirleri;

 Paylaşılan verilerin tutulma süresi;

 Veri sahibinin hakları, erişim talepleri, başvuru ve şikâyetlere

cevap verme prosedürleri;

 

Paylaşım sözleşmesinin yürürlüğünün sona erdirilmesinin

gözden geçirilmesi ve

 Sözleşmeye uyulmaması veya personelin bireysel ihlalinden

dolayı sorumluluk ve yaptırımlar.

8. Kayıtların Yönetimi

Kişisel veriler, işlenme amaçları için gerekli süreden fazla

tutulamaz. Kişisel veri içeren kayıtların sınıflandırılması ve bunlara

ilişkin saklama süreleri saklama ve imha politikası uyarınca

belirlenir.

İşlenme amaçları için gerekli süresi dolan veya veri sahibinin haklı

talebi üzerine kişisel veriler, veri sahibi gerçek kişi tespit

edilemeyecek şekilde ve saklama ve imha prosedürü uyarınca

anonimleştirilir veya silinir veya imha edilir.

9. Politikanın Güncel Tutulması

Doküman Sahipliği ve Onay

Bu dokümanın sahibi KVK Komitesidir ve bu politikanın yukarıda

belirtilen gözden geçirme gereklilikleri uyarınca düzenli olarak

gözden geçirilmesinden sorumludur.

Bu dokümanın güncel versiyonu Office 365 SharePoint üzerinden

tüm Şirket personelinin erişimine sunulmuş ve

Ortadoguhaber.com üzerinden yayınlanmıştır.

Bu politika 25.09.2019 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından verilen

yetkiyle KVK Komitesi tarafından hazırlanmış ve Genel Müdürün

imzası ile yayımlanmıştır.

Bu kapsamda Ortadoguhaber.com adresli web sitemizde temin

edilen “ad-soyad, e-mail adresi, telefon numarası, IP Adresi, Log

Kayıtları” gibi kişisel verileriniz şirketin meşru menfaatleri ve yasal

yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile hakkın tesisi ve korunması

hukuki sebeplerine dayalı olarak Kanun’un 5. maddesinin 2.

fıkrasının “ç”, “e” ve “f” fıkralarındaki hukuki sebepler kapsamında,

5651 sayılı Kanun kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

tarafınıza sunulan hizmetin geliştirilmesi, güvenliğini sağlanması,

hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi, operasyonel

değerlendirmelerin araştırılması, İnternet Sitesi hizmetlerine ilişkin

hataların giderilmesi, tarafınızla iletişim kurulması, internet

kullanım faaliyetlerinizin kolaylaştırılması ve çerez politikamızda

belirttiğimiz diğer amaçlar ile işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Ortadoguhaber.com kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda

yurt içinde ve/veya yurt dışında ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin

yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş

ortaklarıyla) Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak

paylaşabilir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Ortadoguhaber.com kişisel verilerinizi; web sitemize giriş yapmanız, üye

olmanız veya başvuru formunu doldurmanız suretiyle yahut

sonrasında e-posta yoluyla ya da sisteme tarafınızca veri girişi

yapılarak toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle

Ortadoguhaber.com ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel

verileriniz toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Saklanması

Kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesi kapsamında yukarıda

hukuki sebebi belirtilen kanuni istisnalar kapsamında işlenecek ve

muhafaza edilecektir. Bu kapsamda kişisel verileri, yukarıda

belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca

saklayacaktır. Buna ek olarak Ortadoguhaber.com, ilgili kişiler ile arasında

doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık

kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla

sınırlı olmak üzere ve mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı

süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Veri sahibi olarak Ortadoguhaber.com’ ye başvurarak;

 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun

kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü

kişileri bilme,

 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde

bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin

kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel

verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda

yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere

bildirilmesini isteme,

 İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla

analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına

itiraz etme,

 Kanun’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel

verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme,

silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı

üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara

uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına

sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna

Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru

usullerine uygun olarak Ortadoguhaber.com’ye iletmeniz durumunda Ortadoguhaber.com

talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün

içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir

maliyeti gerektirmesi hâlinde, Ortadoguhaber.com Kişisel Verileri Koruma

Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Detaylı bilgi için “Ortadoguhaber.com” adresinde bulunan Kişisel

Verilerin Korunması Politikamızı inceleyerek öğrenebilirsiniz.

Ortadoguhaber.com tarafından kişisel

verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin

yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar

konusunda bilgilendirildim.